Åpenhetsloven

Norfax AS faller ikke pr. 2022 under kravene som ligger åpenhetsloven som er:

 • Omsetning på minst 70 millioner kroner
 • Balansesum på minst 35 millioner kroner
 • Minst 50 årsverk

Norfax har i mange år hatt fokus på spørsmålene åpenhetsloven berører og ønsker i fremtiden å bygge sitt videre arbeid rundt disse spørsmål innenfor rammen av åpenhetsloven.

Norfax har med tanke på leverandørkjeden gjennomført samtaler med alle aktuelle leverandører. Leverandørene har bekreftet at de har forstått FNs Code of Conduct og signert på at de vil forholde seg til disse krav både med tanke på egen drift og sikre at det også skjer hos sine underleverandører. Norfax vil ikke uten signering av Code og Conduct, og aksept for at de vil følge våre leverandørkrav på området, kunne ha et samarbeid med en slik partner. Norfax foretrekker også at våre samarbeidspartnere har et kvalitet- og miljøstyringssystem ved valg av leverandører. Vi ønsker også at driften er etablert i Europa.

Norfax har hatt samarbeid med sine leverandører i mange år og kjenner de godt. Dette gjelder også deres partnere som bidrar til at vi sikrer at hele leverandørkjeden har anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Våre partnere skal heller ikke påføre skade på samfunnet lokalt eller globalt.

Norfax har også alle sine leverandører i Europa, og hovedleverandører har tilhold i Norge og Skandinavia. Dette tilsier at risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er lav.

Internt er Norfax en miljøfyrtårnbedrift, hvor arbeidet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er vesentlig.

Norfax har også et eget elektronisk HMS oppfølgingssystem med rapportering og avvikssystem for HMS spørsmål både internt i Norfax eller hvis det skulle komme varsel på brudd på arbeidsforhold og/eller menneskerettigheter hos våre leverandører.

Vi vil i løpet av tiden fram til 30. mai 2024 gjøre følgene:

 • Etablere et elektronisk system for oppfølging av åpenhetsloven inkl. rapportering
 • Sende ut spørreskjema til våre leverandører med tanke på å avklare evt. utfordringer hos våre leverandører
 • Klargjøre hele leverandørkjeder til våre leverandører
 • Gjennomføre aktsomhetsvurdering for oss selv, våre leverandører, redegjøre og lage tiltaksplan
 • Gjennomgå våre kvalitet- og miljøstrategier, leverandørbetingelser og innkjøpsstrategi for å innlemme krav i åpenhetsloven
 • Se på mulighet for varsling fra alle inkl. ansatte i hele leverandørkjeden på vår nettside.
 • Etablere evt. nye rutiner i personal- og HMS håndboka som understøtter vårt arbeid på dette feltet
 • Oppfølging og tilbakemelding til leverandører

Dette dokumentet utarbeidet av daglig leder, er styrebehandlet og enstemmig godkjent av styret.

Daglig leder har ansvaret for implementering og rapporterer til styret med tanke på arbeidet som gjøres, og resultater i form av redegjørelse og tiltaksplan.